About

*** Go to Original Tagalog

We used to be called “INC Defenders”. For our participation in THE CAUSE, some of us were expelled. There are those among us who left the Church voluntarily but the majority in that category were lured by minister leaders who preached a gospel directly contradictory to what was taught by our Lord Jesus Christ — that there is salvation OUTSIDE His Church. The majority of us, called the Silent Defenders, still remain in the Church but for THE CAUSE, some of them have risked their lives, too, and gave to the movement as much as the vocal ones did.

The Defender group started with good intentions. We all loved the Church. We all loved our Executive Minister. We wanted to help by making Ka Eduardo aware of a major problem that involved what we believed was an immoral and corrupt Sanggunian. Since we assumed the problem existed way up the chain of command, only the Executive Minister could provide direct remedial action – but only if he knew about it. The premise was that he didn’t because the letters sent to the Executive Minister were blocked by the Sanggunian. That was the underpinning of the original Defender movement – to make Bro. Eduardo aware of the issue even if it meant employing social media to do it. It wasn’t meant to judge or condemn him or attack the decisions he’s made as Executive Minister.

The Defender movement grew quickly as word spread around the world of the existence of AE’s blog, the “Iglesia ni Cristo Silent No More”. Some of us were with AE before we found out that he was Lowell Menorca II. We were all drawn to the superficial sincerity and beguiling words in his blog. We now realize that they are no different from the fruit from the Tree of the Knowledge of Good and Evil — alluring but deadly.

To find relief, some of us switched to groups led by other Defender ministers such as Jun Samson, Joy Yuson (aka Kelly Ong), Rolando Dizon and Nhel dela Uso, only to realize after a time, that they, too, are just as flawed. All of them had started to preach their own twisted version of the doctrine received from God’s Last Messenger and to keep following these leaders — any of them — is an invitation to certain destruction.

Former Defenders with this shared belief decided enough was enough. We’ve sacrificed so much for the movement but it has let us down. Foolishly, we’ve let go of the most important thing in our life, our membership in the Church. And for what? So we can go down this path of chaos and sure death?

The interesting thing is no one can even define what THE CAUSE is that they are fighting for now. Some go so far as to say they are “standing up for the truth”. Through this blog, we shall compare their version of the truth to the REAL TRUTH. That is what this blog is about after all. No lies. No fabrications. No gossip. The truth that we know, we are now ready to reveal.

Our Mission

Through this blog, we hope that other Defenders, who were likewise deceived, will also be enlightened. With what we intend to reveal in this blog, we hope that they will have enough courage to break away from false leaders whose goal is to lead them to a path that leads to certain death.

If they were expelled due to their participation in the Defender movement, we encourage them to join us in our desire to return to the true Church, the Iglesia ni Cristo. As for Defenders who are still members of the Church, we hope that this blog will inspire you to better appreciate your election and protect it no matter the cost. Together, may we all serve God in peace inside His Holy Church!

Original Tagalog

Tinawag kami noon na mga “INC Defenders.” Dahil sa pakikilahok namin sa MITHIIN NG KILUSAN, kami ay nangatiwalag. Ang iba naman sa amin ay kusang umalis sa Iglesia subalit ang karamihan sa kategoryang iyon ay nahikayat lamang ng mga ministrong nanguna na nagturo ng aral na tuwirang kasalungat ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo — na may kaligtasan sa LABAS ng Kaniyang Iglesia. Ang karamihan sa amin, tinatawag na Silent Defenders, ay namalagi sa loob ng Iglesia subalit dahil sa kilusan, ang iba sa kanila ay isinapanganib ang kanilang buhay at namuhunan din para sa kilusan na kagaya ng mga hayagang Defenders.

Nagsimula ang kilusan ng mga Defender na may mabuting layunin. Mahal naming lahat ang Iglesia. Mahal namin ang ating Tagapamahalang Pangkalahatan. Hinangad naming makatulong sa paraang maipaalam sa kapatid na Eduardo ang tungkol sa isang malaking suliranin na ang nasasangkot, sa paniniwala namin, ay ang imoral at tiwaling Sanggunian. Dahil inakala namin na ang problema ay umakyat na sa Pamunuan, tanging ang Tagapamahalang Pangkalahatan lamang ang makagagawa ng tuwirang hakbang na panlunas — subalit iyon ay kung alam niya ang bagay na ito. Ang aming naging paniniwala ay hindi niya ito nababatid at ang mga sulat na ipinadadala sa Tagapamahalang Pangkalahatan ay hinaharang ng Sanggunian. Iyon ang naging saligan o batayan ng kilusan ng mga Defender — na maipaalam sa kapatid na Eduardo ang isyu kahit na mangahulugang gamitin ang social media upang ito’y maisakatuparan. Hindi iyon naglayon na husgahan o kondenahin siya o tuligsain ang mga desisyong ginawa niya bilang Tagapamahalang Pangkalahatan.

Mabilis na lumaki ang kilusan ng mga Defender sa pagkalat ng balita sa buong mundo tungkol sa pag-iral ng blog ni kapatid na AE, ang Iglesia Ni Cristo Silent No More. Ang iba sa amin ay nasa panig na ni kapatid na AE bago pa namin matuklasan na siya ay si kapatid na Lowell Menorca II. Kaming lahat ay naakit sa inakala naming sinsero at nakapang-aakit na mga pananalita sa kaniyang blog, subalit hindi rin iyon naiba sa bunga ng Punongkahoy ng Pagkakilala ng Mabuti at Masama, nakaaakit subalit nakamamatay.

Upang makahanap ng kaginhawahan, ang iba sa amin ay lumipat ng mga grupo na pinangunahan ng iba pang ministrong Defenders tulad nina kapatid na Jun Samson, Joy Yuson (aka Kelly Ong), Rolando Dizon, at Nhel Dela Uzo, na paglipas lang ng mga araw ay nabatid din na sila man, ay pawang mga mali rin. Silang lahat ay nagsimulang magturo ng sarili nilang pilipit na bersyon ng doktrina na tinanggap sa Sugo ng Diyos sa mga huling araw na kung patuloy na susundin ang mga ito, alinman dito, ay tiyak na mahuhulog sa kapahamakan.

Ang mga dating Defenders na katulad namin ay nagpasya na sukdulan na ang magulong lagay ngayon ng mga Defenders. Labis labis na ang aming isinakripisyo para sa kilusan ngunit binigo lang kami nito. Dahil sa malaking katangahan, pinayagan naming mawala ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay, ang aming pagiging Iglesia Ni Cristo. At para sa ano? Para tumahak sa landas ng kaguluhan at tiyak na kamatayan?

Ang kakatuwa ay walang sinuman na makapagbibigay linaw kung ano ang kilusang ito na patuloy na ipinakikipaglaban ng mga Defenders. Ang iba ay nagsasabi pa na sila ay “naninindigan para sa katotohanan”. Sa pamamagitan ng blog na ito, ihahambing natin ang kanilang bersyon ng katotohanan sa TUNAY NA KATOTOHANAN. Iyon ang tunay na pinapakay ng blog na ito. Walang kasinungalingan. Walang mga katha. Walang tsismis. ANG KATOTOHANANG AMING NALALAMAN AY HANDA NA NAMING IHAYAG.

Ang Aming Misyon

Sa pamamagitan ng blog na ito, inaasahan naming maliliwanagan ang mga Defenders na tulad namin ay kapwa nalinlang. Sa pamamagitan ng aming mga pagbubunyag, nilalayon namin na magkakaroon sila ng sapat na lakas ng loob upang humiwalay sa mga bulaang tagapanguna na naglalayong ibulid sila sa landas na walang ibang patutunguhan kundi tiyak na kamatayan.

Kung sila’y nangatiwalag dahil sa kanilang pakikilahok sa kilusang ito ng mga Defenders, hinihikayat namin sila na maging kaisa namin sa aming pagnanais na makabalik sa tunay na Iglesia, ang Iglesia Ni Cristo. Sa mga Defenders naman na nasa loob pa ng Iglesia, inaasahan namin na ang blog na ito ay magsisilbing inspirasyon sa inyo upang lalong pahalagahan ang inyong kahalalan at pangalagaan ito gaano man ang inyong maging puhunan. Sama-sama nating pagsilbihan ang Diyos sa kapayapaan, sa loob ng Kaniyang banal na Iglesia.