Ang puso ng tunay na Iglesia ni Cristo

Submitted by a contributing writer. English translation to follow soon.

May ilang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ako sa maalab na pagtupad ng tungkulin sa kabila ng mga sinasabi ng mga nanggugulo sa Iglesia. Dahil ba ito sa nagbubulag-bulagan ako na gaya ng paratang nila? O sadyang wala akong sariling paninindigan at  nagpapadala lamang sa agos ng tubig? O baka ako’y takot na magsuri sa diumano ay “katotohanan” sapagkat baka ako ay mapahiya? Sa mga patuloy pong nanunuligsa sa aming mga Iglesia ni Cristo at humihikayat na tumigil na kami sa pagsamba at huwag ng mag-abuloy, ito ang tugon ko.

HINDI AKO TANGA O DUWAG. AT LALONG HINDI AKO BULAG. Yan ang mga terminong itinatawag ng mga mandaraya sa mga hindi nila mapapaniwala o makumbinsi sa kanilang kahangalan. Ang totoo, MAPANURI AKO. Bukod sa ito ang naturalesa ko, requirement din ito sa profession ko.

Nasa college na ako nang magpasiyang umanib sa INC pagkatapos ng masusing pag-aaral sa mga leksyong narinig ko sa pagsamba at doktrina. Mula noon hanggang ngayon, 30 taon na ang nakalilipas, hindi nagbabago ang paniniwala ko. AKO AY NASA LOOB NG TUNAY NA IGLESIA NA MAKAPAGDADALA SA AKIN AT SA AKING SAMBAHAYAN SA KALIGTASAN. Yang kaligtasan na yan ng aming kaluluwa ang kailan man ay hindi ko isusugal.

Emosyong nakapipinsala

Kapag ang usapan ay kaligtasan, hindi maaaring emosyon ang pairalin ko kundi isipang nakasalig sa pananampalataya. EMOSYON ANG TINA-TARGET NG MGA MANDARAYA, WALANG INIWAN SA TUSONG SI LUCIFER, ANG PINUNO NG MGA FALLEN ANGELS, NA TUMUKSO KAY EBA. Ang kaibhan ko kay Eba at maging ng maraming Iglesia ni Cristong hindi natinag ang pagkakilala, HINDI NAMIN BINIGYAN NG PUWANG ANG DIABLO. SA ARAL KAMI NANANGAN, HINDI SA EMOSYON.

Pusong masunurin at mapagpasakop vs. pusong mapaghimagsik

ANG PUSO NG ISANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY MASUNURIN AT MAPAGPASAKOP. Wala pang lingkod ng Diyos na sumunod ang napahamak. Bagkos ito ang nagkamit ng mga biyaya. Pero ANG MGA NAGHIMAGSIK AT NAGTAKSIL, YON ANG MGA NILAMON NG LUPA, NAGKAKETONG, NAGBIGTI O NAMATAY SA IBA PANG KAKILA-KILABOT NA PARAAN. Mula pa ng panahon ng mga Patriarka hanggang sa panahong Cristiano, marami ng kaganapang nagpapatunay dito.

Sa Tagapamahalang Pangkalahatan itiniwala ng Diyos ang Iglesia

ANG PANANAMPALATAYA NG ISANG TUNAY NA IGLESIA NI CRISTO AY ANG KA EDUARDO ANG INUPO NG DIYOS UPANG MANGUNA SA BAYAN NIYA NGAYON. Sa kanya ibinigay ang pagpapasya ukol sa mga bagay para sa Iglesia. Sa mga kamay niya ipinagkatiwala ang kapangyarihang iyon. Sa kanyang mga pagpapasya, ang Espiritu Santo ang gumagabay sa kanya. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Sa Diyos lamang din siya nananagot.

Ang lubos na pagpapasakop sa pasya ng Pamamahala

Maraming ibinibintang sa Ka Eduardo ang mga tumutuligsa. Isa na rito ang long-playing at never-ending na issue ukol sa utang. TOTOO MAN NA MAY UTANG O WALA, IRRELEVANT ITO SA MANANAMPALATAYANG IGLESIA NI CRISTO. HINDI NITO KAYANG YANIGIN ANG PANANAMPALATAYA AT PANININDIGAN NG TUNAY NA LINGKOD NG DIYOS. Palalo at hangal na espiritu lamang ang lalaban dahil dito at ipagpapalit pati na ang kanyang kaligtasan!

Ang By-Laws at Articles of Incorporation ng Iglesia ay nakabase sa tungkuling inatang ng Diyos sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Sa tanggapin man ng mga suwail ito o hindi, sa kasalukuyang panahon, ito ang Ka Eduardo V. Manalo. Legally, morally and spiritually, the Executive Minister of the Church is the only one authorized to acquire, use, and dispose of Church assets according to his guided judgment. Hindi ito bago. Noon pa sa panahon ng Sugo, ganyan na ang palatuntunan. KAYA TOTOO MAN O HINDI ANG UTANG, WALANG NALABAG NA BATAS NG TAO AT LALONG WALANG NALABAG NA UTOS NG DIYOS ANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN. Kaya kahit gawin pang issue ito ng mga tumutuligsa till they turn blue, BALE WALA PA RIN. Ang Diyos ang may hawak sa Iglesia. Kailanman, hindi Niya ito pababayaan. At hindi rin Niya bibitawan ang Tagapamahalang Pangkalahatan. Hindi rin kailangang magpaliwanag pa ang Ka Eduardo at ipagtanggol ang bawat pagpapasiya niya sa Iglesia. Buo ang tiwala namin sa kanya dahil ang Diyos ang nagluklok sa kanya upang maging lider ng bayan Niya. SA PATULOY NA PAGSULONG AT TAGUMPAY NG IGLESIA, SELF-EVIDENT ANG PAGKASI NG AMA!

Ipinagkakaloob sa kadiliman, kahihiyan at kapahamakan ang kaaway

Mapanganib ang pusong may alinlangan dahil iyan ang magbubulid sa tao sa tiyak na kapahamakan. Kahindik-hindik ang kahihinatnan ng kapwa nanlinlang at nagpalinlang. Pero ang talagang kaawa-awa ay ang mga musmos nilang anak na idinamay nila sa kanilang kahibangan! BALANG ARAW, ANG MGA BATANG IYAN NA IMINULAT NILA SA PAGLABAN AT KALAPASTANGANAN ANG SIYANG  SUSUWAG SA KANILA! Kung anong imoralidad ang ibinubuhay ng iba sa kanila ngayon, higit pa dyan ang makikita nilang gagawin ng mga musmos na yan paglaki nila! Magiging bubog sa kanilang mga mata at tinik sa kanilang tagiliran! Masakit pakinggan, di po ba, subalit ito ang ibinabala ng Bibliya sa mga suwail.

Ngayon, natutupad na sa mga tiwalag ang pinagpauna na noon pa. Anuman ang gawin nilang pagtatakip, nahahayag at nahahayag din sila at patuloy na nasasadlak sa malaking kahihiyan. Ang kanilang pagkukunwaring mahal nila ang Ka Eduardo gayong noon pa nila lihim na pinagpaplanuhang ibagsak ang kanyang administrasyon,

ang lihim na pamumuno nila sa rebelyon sa paghahangad na sirain ang pagkakaisa ng Iglesia na siyang dahilan ng kanilang ikinatiwalag, ang pagiging lango sa alak ng mga nagbabait-baitan na biglang bumulaga sa madla,

ang pagtatatag nila ng negosyong ipinangalan sa mga kamag-anak nila sa ina, ang inang kinakitaan ng ebidensya na siya pala ang promotor ng lahat ng kaguluhang ito,

ang sandamakmak na mga armas na inipon nila sa 36TS na isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila makaalis doon noon

at siya ring dahilan ng pagkakakulong ng kanilang pinuno ngayon, ang pilit na pag-aangkin sa lupang pag-aari  ng Iglesia na ang kinauwian din ay pagkatalo sa korte, mga iba’t ibang iskandalo ng kanilang mga pinagkatiwalaang mamuno sa pandaraya sa kawan…  ang mga ito ay nahayag na. At marami pang ibang kasunod ito…

Kahit ang munting tagumpay na ipinagmamalaki ng mga palalo, balang araw hindi lang maglalaho kundi mapapalitan ng labis na kapaitan. Kung hindi lang sana sila nagpakahambog at nagpakatayog, naging nuno ng kasinungalingan at kalapastangan, hindi siguro magiging matindi ang kanilang pagbaksak… Ayon sa Bibliya, kakila-kilabot na wakas ang naghihintay sa mga kinapal na walang bait na ito pag galaw ng mga kamay ng Diyos… Ito ang tunay na dapat nating ABANGAN!

At ang kathang-isip na “prophesia” na pinagtahi-tahi ng mga bulaang mangangaral sa pangunguna ng bago nilang lider na tinabunan na ang dating mayabang na fugitive… wala ring kasasadlakan kundi kahihiyan! Na hindi nila nakikita kung gaano katawa-tawa at illogical ang kanilang bagong “dokrina” basta makapandaya at makapang-akit lamang sila ng iba pang gustong magpatiwakal ay kahayagan na sila ay pinagdilim nang ganap ng Ama. Ni hindi nga nila makumbinsi ang ibang pangkatin nila, ang tunay pang Iglesia ni Cristo kaya ang inaakala nilang mapapaniwala nila!

Ang kalooban ng Ama ang naghahari

Ang lahat ng ito, niloob ng Ama na mangyari. Kung noon ay hindi malinaw ang dahilan, ngayon po ay nabatid na. Dahil sa ginawa ng mga tiwalag na pagbalahura sa Iglesia at paglapastangan sa lider ng bayan ng Diyos ngayon, LALO PANG NAG-UMALAB ANG PANANAMPALATAYA AT PAGKAKAISA NG MGA KAPATID. Hindi na pinapansin ang mga taksil ngayon, laos na, ni hindi na nga pinag-uusapan, parang bula na naglaho kahit gaano nila kadesperadong mang-agaw ng atensyon. Abala ang mga kapatid sa mga aktibidad sa Iglesia.

Makikita nating tinutupad ng Diyos ang pangako Niya sa Kanyang bayan, na Siya ang magsasanggalang at magtatanggol dito. SA KABILA NG LAHAT NG PANINIRA NG MGA KAAWAY, PINAGTATAGUMPAY NG AMA ANG IGLESIA SA PANGUNGUNA NG ATING TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN.

Patuloy ang pagsulong ng iba’t ibang gawain sa buong mundo. Sino ang mag-aakala na mararating natin ang mga bansang nasa Africa at India? Dahil sa walang patid na paglaganap ng mga kaanib, naging sunud-sunod ang paghahandog ng mga bagong gusali ng Iglesia at pagtatayo ng marami pang bahay sambahan. Kaalinsabay din nito ang pag-oordena sa mga bagong ministro at patuloy na paglago sa bilang ng mga nagnanais mag-aral sa pagka-ministro. Dahil sa ating maagap na paglingap sa maraming tao na biktima ng kung anu-anong kalamidad at trahedya, maging ang pagtuturo at pagbibigay ng paraan upang ang mga ito ay magkaroon ng ikabubuhay, ay lalong nakikilala ang Iglesia. Nakakatulong na tayo ay nagiging paraan pa ito upang maihatid natin ang mga salita ng Diyos sa iba!

Malinaw na malinaw ang patuloy na patnubay ng Ama sa Kanyang bayan. Purihin ang Diyos! Salamat sa ‘Yo, Ama!

#IglesiaNiCristo  #ChurchOfChrist  #INC  #INCDefenders  #INCDefenderNoMore  #INCDeceivedNoMore #INCDefendersMedia #INCSilentNoMore  #EduardoVManalo  #EduardoManalo  #EranoGManalo  #EranoManalo  #TennyManalo  #AngelManalo  #MarcManalo  #LottieManaloHemedez  #36TandangSora  #JonDizon  #RolandoDizon  #IsaiasSamsonJr  #VincentFlorida #JoyYuson  #LouieCayabyab  #LowellMenorca  #AntonioEbangelista  #AntonioRamirezEbangelista  #FarleyDeCastro  #JovenSepilloSr  #SherLock  #RovicCanono  #RovzCanono #RebellionInINC  #Inquirer  #ABS-CBN  #ABS-CBN-US #GMA  #PhilStar  #ManilaBulletin  #CBC

 

This entry was posted in True Church Member. Bookmark the permalink.