Introduction

*** Go to English Translation

Kung sinu-sino man kami bilang mga indibiduwal ay hindi mahalaga. Kung ano ang kinakatawan naming sama-sama ang hinahangad namin na bigyan ninyo ng pansin.

Ang mga sumusunod ay isang maikling kasaysayan kung paanong nagsimula ang aming paglalakbay at kung saan na kami naroon ngayon. Ang mga nasa pagitang nabuong yugto kung paano kami nakarating dito ngayon, ay ihahayag namin sa inyo sa aming susunod na mga serye ng mga artikulo.

“INC Defenders” No More: Ang aming kasaysayan

Tinawag namin noon ang aming mga sarili na “INC Defenders”, isang katagang nabuo sa pagdaan ng mga araw upang tumukoy sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na nagsimulang kuwestiyunin at isiwalat ang mga napapansing iregularidad at korapsyon sa hanay ng Sanggunian.

Ang Blog na Nagsimula ng Lahat

Bagaman hindi pa kami kilala noong mga panahon na yon bilang “Defenders”, lahat kami ay naakit ng isang blog na kilala bilang “Iglesia ni Cristo Silent No More” na nilikha ng isang nagpakilalang ministro na nagngangalang Antonio Ebanghelista o AE. Hinangaan si kapatid na AE bilang isang magiting na lider ng lahat ng mga “Defenders” na ang pagmamahal sa Iglesia ay hindi matatawaran at ang layunin ay dalisay at malinis.

Ang Pang-akit

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pahayag at pangako ni kapatid na AE kaya siya inakalang isang taong de-prinsipyo at mapagkakatiwalaang tagapanguna para sa kaniyang magiging mga tagasunod, kabilang na kami.  Sa mga susunod na artikulo ay susuriin natin ito at ang iba pang mga pahayag na ginawa niya upang makita kung ang kaniyang mga aksiyon sa kasalukuyan ay nakatutugon sa kaniyang mga nakasulat at sinalitang mga pahayag.

incsnm-2015-04-27-let-me-make-myself-clear

https://incsilentnomore.com/2015/04/27/let-me-make-myself-clear/

Hindi po ako kailanman magpapahayag na gumawa tayo ng labag sa Doktrina para lang isulong ang mga pagbabagong ito sa ikalilinis ng Iglesia. Hindi po ako manghihikayat sa kaninoman na huwag sumamba, o huwag maghandog, o huwag magtanging handugan o mag-lingap. Sapagkat ito ay mga sagradong aral na ating tinanggap at hindi kailanman maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali… Hindi po ako kailanman manghihikayat na makipagaklasan tao o mag-boycott o mag-rally. Wala akong irerekomendang anuman na mauuwi lamang sa karahasan o kaya ay paglaban sa mga aral na ating tinanggap. Hindi rin po ako magrerekomenda ng anumang aral o pananampalataya o libro na nagtuturo ng hindi tunay na pananampalataya dahil nakasalig lang sa karunungan ng tao at hindi sa karunungan ng mga aral ng Diyos.

Pansinin ang pananaw ni kapatid na AE sa Tagapamahalang Pangkalahatan nang nagsisimula pa lamang ang blog. Ang mataas na pagtingin at paggalang sa kapatid na Eduardo V. Manalo, hindi paghamak at pagkutya na gaya ng masusumpungan sa mga artikulo ni kapatid na AE ngayon, ang nakahikayat sa amin at sa iba pang mga orihinal na taga suporta para sumama at pumanig sa kaniya.

https://incsilentnomore.com/2015/04/27/let-me-make-myself-clear/

Hindi po ako kailanman magpapahayag na labanan ang Tagapamahalang Pangkalahatan o kaya naman ay palitan ang Tagapamahalang Pangkalahatan, HINDING HINDI po. Kung buhay man ay nakahanda nating ilaan para sa ating pinakamamahal na Tagapamahalang Pangkalahatan. Anoman ang may kinalaman sa Tagapamahalang Pangkalahatan ay direktang sagutin ito sa Panginoong Diyos ng namamahala sa Iglesia. Wala sa akin o sa kanino man sa atin ang karapatan na pasyahan ang Tagapamahalang Pangkalahatan.

incsnm-2015-05-13-first-things-first-antonio-ebangelistas-qa

https://incsilentnomore.com/2015/05/13/first-things-first-antonio-ebangelistas-qa/

“8.  Bakit ninyo binabatikos ang Tagapamahalang Pangkalahatan, hindi ninyo ba alam na siya ang inilagay ng Diyos para manguna sa Iglesia?

Hindi ko pokailanman binatikos, pinuna o pinangunahan ang Tagapamahalang Pangkalahatan. Kung mababasa niyo po lamang ang lahat ng aking mga isinulat ay wala kayong mababakas na paglaban sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Bakit? Sapagkat iisa po tayo ng pananampalataya na ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ay siyang itinalaga ng Panginoong Diyos na lider ng Kaniyang Bayan at kinakailangan tayong pasakop sa kaniya. Walang sinomang maaaring makapagsulit sa namamahala sa Iglesia kundi ang Panginoong Diyos lamang. At iyan ang aking paninindigan noon hanggang ngayon.

Sa pangunguna ni kapatid na AE, ginamit namin ang social media bilang kasangkapan upang ihayag ang aming mga hinaing, sa paniniwalang iyon lang ang tanging paraang magagamit upang makuha namin ang pansin ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan na inililigaw ng mga nakapaligid sa kaniya na mga miembro ng Sanggunian.

Ang iba sa amin ay kasama ni kapatid na AE mula pa sa pasimula, bago pa namin napag-alamang siya si kapatid na Lowell Menorca II.  Ang iba naman ay sa bandang huli na nang sumama sa kaniyang grupo, samantalang ang iba, bagaman nakiayon sa kaniya sa umpisa subalit pagkatapos ay lumipat, o tuwirang sumama sa ibang grupo ng mga defenders na nabuo rin, tulad ng mga pinangunahan ng ibang mga ministro na gaya nina kapatid na Jun Samson, Kelly Ong (Joy Yuson). Farley de Castro. Louie Caybyab, Rolando Dizon, Nhel Dela Uso at Allan Montederamos.

incsnm-2015-08-04-what-a-web-of-lies-the-sanggunian-weaves

Naaalala namin kung paanong noong buong pananabik kaming naghihintay para sa paglalathala ng mga kasunod na isisiwalat ni kapatid na AE. Sa bawa’t artikulong inilalathala niya, lalong nabubuksan ang aming mga mata at nabubuo sa aming damdamin ang matinding hinanakit sa Sanggunian. Kami ay lubos na naniwala na kami ang nasa tama at ang Sanggunian ang kaaway na kailangang ibunyag para sa kabatiran ng Tagapamahalang Pangkalahatan upang malapatan niya ng kaukulang aksiyon. Sa ganito, maisasaayos ng Kapatid na Eduardo V. Manalo na “IBALIK ANG IGLESIA  SA KANIYANG DATING MALINIS NA KALAGAYAN, LIGTAS SA ANUMANG ANYO NG KATIWALIAN” (Tagalog translation). Mula sa https://incsilentnomore.com/2015/08/04/what-a-web-of-lies-the-sanggunian-weaves/

Sa pamamagitan ni kapatid na AE, nalaman namin ang iba’t ibang mga alegasyon ng mga tiwaling gawain ng mga ministro ng Iglesia na nasa matataas na katungkulan, mga ari-arian ng Iglesia na lihim na ipinagbili o isinanla, maluluhong pamumuhay ng mga miembro ng Sanggunian na hindi katugma ng dapat ay simpleng pamumuhay na nakabatay sa tinatanggap nilang tulong, at ang mga paggugol ng Iglesia na wari’y labis labis at maluho, sukatin man ito sa alinmang pamantayan. Pinaniwalaan namin ang lahat ng mga kuwentong isinulat niya dahil tumugma rin ito sa aming sariling obserbasyon batay sa aming, narinig o naranasan sa aming kani-kaniyang mga lokal at distrito.

Narinig din namin ang ibang pahayag, na tumutugma sa mga nabanggit, na inilahad sa amin ng mga maytungkulin mula sa iba’t ibang dako.   Sa kabila ng lahat ng ito, noong pasimula, hindi iminungkahi ni kapatid na AE ang paghihimagsik o ang pag-alis sa Iglesia. Sa paglilinaw sa kaniyang paninindigan, buong tindi niyang ipinahayag na: “HINDI KAMI GUMAWA NG PAGLABAN O NAGSALITA NG LABAN SA PAMAMAHALA NG IGLESIA. WALA KAMING HANGAD NA PALITAN ANG KASALUKUYANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NA PINANUMPAAN NAMING MAMAHALIN, SUSUNDIN AT IGAGALANG. NAMAMALAGI KAMING TAPAT SA MGA ARAL NG IGLESIA NI CRISTO. DAHIL SA AMING PAGMAMAHAL SA IGLESIA KAYA NAMIN GINAGAWA ANG GINAGAWA NAMING ITO. HUWAG NATING KALILIMUTAN IYAN KAILANMAN. ANG SINUMANG MAGSASABI SA INYO NG KAIBAYO AY ISANG SINUNGALING.” (Tagalog translation) Mula sa https://incsilentnomore.com/2015/08/04/what-a-web-of-lies-the-sanggunian-weaves/

Ito ang batayang aming pinaniwalaan at kung anuman ang aming ginawa noon, inaakala namin na kasang-ayon ng saligang ito.

Ang Komposisyon naming Dating Defenders

 • Mga Itiniwalag

Katulad ni kapatid na AE, itinago namin ang aming mga sarili sa mga “dummy” social media accounts o mga accounts na nakapangalan sa mga gawa-gawang pangalan. Ang iba na katulad namin na sumali sa mga pagkilos upang maghatid ng pagkain at iba pang pangangailangan sa Tandang Sora at lumahok sa mga vigils sa iba’t ibang dako sa ay kinailangan ding magkubli ng aming mukha sa takot na pagbalingan kami ng makapangyarihang Sanggunian. Gayunman, sa bandang huli, ay nahayag din kung sinu-sino kami. Sa tahasan naming pagpapahayag ng aming pagka-unsiyami at pagkadismaya dahil napaniwala kami sa alegasyon na hindi wasto ang paggamit ng pondo ng Iglesia, gayundin ng iba pang mga gawain na hindi nakasalig sa mga doktrinang Kristiyano (na tinanggap mula sa Sugo ng Diyos sa mga huling araw at ng kahalili niya na si kapatid na Erano G. Manalo), kami ay itiniwalag.  Sa ilang mga pagkakataon, may iba sa amin na buong pamilya ang natiwalag. Makatuwiran man o hindi ang pagkakatiwalag sa amin, ito ay walang katiyakan at inilalaan namin ang pagtalakay dito sa mga susunod na mga artikulo.

 • Mga kusang humiwalay sa Iglesia

incsnm-2016-05-01-april-30-2016-on-this-day-we-declare-and-re-affirm-our-loyalty-to-god

https://incsilentnomore.com/2016/05/01/april-30-2016-on-this-day-we-declare-and-re-affirm-our-loyalty-to-god/

Ang lalong malalakas ang loob sa amin ay hindi na naghintay na sila’y matuklasan at sa halip ay nagpasiyang iwan na ang Iglesia, dahil natangay ng panghihikayat ng mga pasimuno ng diumano’y “Big Bang”, na sina kapatid na Lowell Mnorca II at Louie Cayabyab. Noong Abril 30, 2016 (Mayo 1 sa Pilipinas), ang iba sa amin ay sabay-sabay na lumagda sa isang sulat na tinatawag na “Declaration of Loyalty to God”. Sa tuwirang pagsasalita, ito ay isang sulat ng kusang pagbibitiw sa Iglesia, na sa kasawiang palad ay naging walang iniwan sa paghatol namin ng kamatayan sa aming mga sarili.

Nakapanlulumo mang sabihin, para sa iba sa amin, lubhang napakalaki ng naging kabayaran ng walang ingat naming pagkilos.

 • Mga Nanatiling Nakatala sa Iglesia

Ang karamihan sa amin, piniling manatili sa Iglesia bagaman kadamdamin din ng iba pang mga kasamahan naming Defenders.  Bagaman hindi sila bulag sa mga problemang lumiligalig sa Iglesia at sa pamunuan nito ay ipinaubaya na lamang nila sa Diyos ang anumang nangangailangan ng pagtutuwid sa halip na gumawa ng sarili nilang hakbang.

Itong huling kategorya ng mga Defenders na ito ay tinaguriang mga “Silent Defenders”. Naging puntirya sila ng pangungutya ng mga Defenders na nangatiwalag, na kung minsan ay kinukwestiyon pa ang kanilang kumbiksyon at kredibilidad bilang mga “Defenders”. Gayunman ay lumilitaw na ang mga tahimik na Defenders na ito ang higit na matalino kaysa sa aming lahat. Bagaman hindi namin ito batid noon, ito ay malinaw na sa amin ngayon.

Ang Bukang Liwayway ng Pagkagising

Sa alinmang kategorya kami kabilang, kami ay nagtataglay ngayon ng iisa at lalong matibay na bigkis kaysa noon — ang pagkaunawa na kahit mabuti ang layunin namin sa simula, sa pagtakbo ng panahon, pinayagan naming kami ay malinlang ng mga ministrong Defenders: 1) na ngayon ay nagtataguyod ng mga doktrina na iba sa mga itinuro noon ng sugo sa mga huling araw; 2) na ngayon ay naging katulad na rin ng mga tiwaling miembro ng Sanggunian na kanilang tinutuligsa; 3) na pinagtaksilan ang mga dakilang simulain sa paghahangad ng katanyagan at ambisyon at sa ilang pagkakataon, ay pakinabang na materyal; at 4) higit na interesadong isulong ang kanilang pansariling pakay sa halip na pangalagaan ang mga kapakanang espirituwal ng mga Defenders.

Bagaman isang malaking dahilan ng pagbabago ng aming isipan ang pagka-unsiyami sa mga ministrong Defenders, ang lalong nagbunsod dito ay ang pangunahing saligan ng aming pananampalataya na SA LABAS NG IGLESIA NI CRISTO AY WALANG KALIGTASAN.

Ang pagkaunawang ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Na kami ay mayroon pang pagkakataon na makabalikwas mula sa maling landas na aming tinahak. Bagaman kami’y nasa labas ng Iglesia ngayon, darating ang araw, patatawarin rin ng Ama ang mga nakaraan naming paglabag at gagabayan kami pabalik sa daan ng kaligtasan. Taglay ang nagsisisi at nagpapakumbabang puso, magmamakaawa kami sa Panginoong Diyos na iligtas kami sa tiyak na kamatayan at tanggapin kaming muli sa Iglesia Ni Cristo, ang nag-iisang tunay na Iglesiang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at ang nag-iisang Iglesiang ililigtas Niya sa Kaniyang pagbabalik. Idinadalangin namin na hindi pa sana huli ang lahat at makikita ng Pamamahala ng Iglesia ang nagsisisi naming puso at ibalik kami sa pagiging kaanib, na noon ay walang pakundangan at buong kamangmangan naming itinapon. Nawa’y magpakita ang Diyos sa amin ng habag sa paraang bigyan kami ng pagkakataong magbago at ituwid ang nagawa naming mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa naging kalagayan ngayon ng kilusan ng mga defenders, at kung paanong ANG KILUSANG ITO AY HINDI MAAARING MAGING SA DIYOS.

Ilang Katanungan na Gumugulo sa Isipan ng mga Defenders

Narito po ang pangkaraniwang itinatanong ng mga Defenders sa ngayon.  Ito po ay sasagutin namin sa mga susunod na artikulo:

 1. Ano po ba talaga ang totoong  ipinaglalaban ng mga Defenders ngayon?
 2. Saang parte po ng bibliya nakasaad na may kaligtasan sa labas ng Iglesia gaya ng pinalalabas ng mga liderato ng Defenders?
 3. Dapat po bang sundin ang panawagan ng ilang pangkatin ng Defenders na lumabas na sa Iglesia ang mga kapatid?
 4. Makatwiran po bang tawagin na “True Members” of the Church ang mga Defenders? Kung hindi, bakit po hindi?
 5. Naaayon pa po ba sa doktrina ang ginagawa ng mga Defender na pagtatatag ng pagsamba?
 6. Tinatanggap po ba ng Panginoon ang mga EGM, GPM at Committee Prayer na ginagawa ngayon ng mga Defenders?
 7. Saan po nanggaling ang paniniwala ng ibang mga Defenders na hindi si Ka EVM ang tunay na Tagapamahala ng Iglesia?
 8. Ano po ang katibayan na isa kina Ka Marc at Ka Angel ang totoong hinirang ng Ka Erdy para humalili sa kanya?
  1. Kung isa po sa kanila ang tunay na TP, bakit po ayaw niyang manindigan?
  2. Bakit hinahayaan nilang mamayani ang kaguluhan at pagkakabaha-bahagi ng mga Defenders?
 9. Bakit po hanggang ngayon, sa kabila ng matinding panawagan na bigyan ng transparency ang H2O ay hindi natitinag ang kinauukulan?
 10. Hanggang kailan po kaya aasa sa tulong ng mga kapatid ang mga taga 36TS?

Ang Aming Misyon

Sa pamamagitan ng blog na ito, inaasahan naming maliliwanagan ang mga Defenders na tulad namin ay kapwa nalinlang. Sa pamamagitan ng aming mga pagbubunyag, nilalayon namin na magkakaroon sila ng sapat na lakas ng loob upang humiwalay sa mga bulaang tagapanguna na naglalayong ibulid sila sa landas na walang ibang patutunguhan kundi tiyak na kamatayan.

Kung sila’y nangatiwalag dahil sa kanilang pakikilahok sa kilusang ito ng mga Defenders, hinihikayat namin sila na maging kaisa namin sa aming pagnanais na makabalik sa tunay na Iglesia, ang Iglesia Ni Cristo. Sa mga Defenders naman na nasa loob pa ng Iglesia, inaasahan namin na ang blog na ito ay magsisilbing inspirasyon sa inyo upang lalong pahalagahan ang inyong kahalalan at pangalagaan ito gaano man ang inyong maging puhunan. Sama-sama nating pagsilbihan ang Diyos sa kapayapaan, sa loob ng Kaniyang banal na Iglesia.

Huwag ninyong kaligtaaan subaybayan ang susunod naming mga artikulo. Inaasahan namin na makakasama namin kayo sa espirituwal na paglalakbay na ito. Patuloy nawang basbasan ng Diyos ang Kaniyang bayan, ang Pamamahala at ang mga tagapagtaguyod ng blog na ito!

Purihin ang Ama, kami ngayon ay  “INC Defenders” No More na!

Panawagan

Sa may mabuting puso na may pagnanais at kakayahang isalin ito sa English, kung maaari lamang po ay i-email ninyo kami sa incdefendernomore@gmail.com.   Salamat po ng marami sa magmamagandang loob!

This entry was posted in Overview and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.