Tag Archives: iglesia ni cristo

Mahal pa ako ng Diyos!

Ito ay paglalahad ng isang dating Defender na malaki ang naging bahagi sa kilusan ng “INC Defenders”. Siya ay naging kaanib nito nang nagsisimula pa lamang ang kilusan at ang mga namumuno ay iba pa ang estilo ng ginagawang panghihikayat. … Continue reading

Posted in Former Defender, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on Mahal pa ako ng Diyos!

Reject the apple, accept the bread of life

Dear Defenders, When we started this blog, we weren’t aware of other blogs already in existence which answered the many questions raised by then fellow Defenders. In all honesty, we might have come across them in the past but like … Continue reading

Posted in Lies and Deception, One True Church | Tagged , , , , | Comments Off on Reject the apple, accept the bread of life

When false pride and misguided principle can kill

Almost every day, we see post after post and comment after comment on a topic of such critical importance it refuses to die — whether one should leave the Church and join the pack of expelled Defenders who consider themselves … Continue reading

Posted in Lies and Deception, One True Church, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on When false pride and misguided principle can kill

Is the Defender group of God?

*** Go to Tagalog original As former “INC Defenders”, we used to wonder why our minister and evangelical worker leaders could never forge a lasting union. All attempts (and there have been many) to bring everyone together under one umbrella … Continue reading

Posted in One True Church, Unity | Tagged , , , , | Comments Off on Is the Defender group of God?

Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

Bilang mga “INC Defenders” noon, nagtataka kami kung bakit ang aming mga tagapangunang ministro at manggagawa ay hindi makabuo ng isang pang-matagalang pagkakaisa. Ang lahat ng pagtatangka (at napakarami na) upang dalhin ang bawat isa sa ilalim ng isang pamumuno … Continue reading

Posted in One True Church, Unity | Tagged , , , , | Comments Off on Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

Leave the Church?! And go where?!

*** Go to Tagalog original This is actually not a new topic but came to the forefront recently because of renewed campaigns for Silent Defenders to leave the Church. Right smack dab in the middle of the controversy are posts … Continue reading

Posted in One True Church, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on Leave the Church?! And go where?!

Iwanan ang Iglesia?! At saan pupunta?!

Ang totoo, ito ay hindi isang bagong paksa subalit kamakailan ay naging tampok na muli dahil sa panibagong kampanya upang paalisin ang mga Silent Defenders sa Iglesia. Ang nasa pinaka sentro ng kontrobersiyang ito ay ang mga FB posts ni … Continue reading

Posted in One True Church, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on Iwanan ang Iglesia?! At saan pupunta?!

Introduction – English

*** Go to Tagalog original Who we are individually is not important. What we represent collectively is what we hope you’d give your attention to. The following is a brief history of how our journey started and where we are … Continue reading

Posted in Overview | Tagged , , , , , | Comments Off on Introduction – English

Introduction

*** Go to English Translation Kung sinu-sino man kami bilang mga indibiduwal ay hindi mahalaga. Kung ano ang kinakatawan naming sama-sama ang hinahangad namin na bigyan ninyo ng pansin. Ang mga sumusunod ay isang maikling kasaysayan kung paanong nagsimula ang … Continue reading

Posted in Overview | Tagged , , , , , | Comments Off on Introduction